Proosa

muuda
  • Enamik seiku, mida me nimetame faktideks, ei ole empiiriliselt antud, vaid nad on valikulise analüüsi, tõlgendamise ja üldistamise tulemus; seetõttu pole nad endastmõistetavad. (II peatükk "Kujunemine", lk 145)
  • Praegustes õppekavades on rõhk kahtlemata asetatud pigem sisu kui protsessi väärtustele. Need õppekavad ja neile vastavad õppetegevused tegelevad ennekõike formuleeritud tõe edasiandmisega, mitte selle avastamise meetodite ja vahendite arendamisega. Nad annavad püstitatud probleemidele valmis vastuseid, selmet arendada probleemide märkamist ja ergutada iseseisvalt lahendusi otsima. Üldistused antakse otse kätte, samuti arutluskäik, millega konkreetsete andmete kaosest selgete põhimõteteni jõuda. Ja iseseisvat arvamuste kujundamist asendavad vihjamisi antud või otse välja öeldud hinnangud. (VII peatükk "Mõtteid õppekavast", lk 320)
    • Hilda Taba, "Kasvatuse dünaamika". Tõlkinud Ilmar Anvelt ja Katre Ligi. Rmt: "Kasvatus ja haridus". Tartu: Ilmamaa, 2015  • Giuseppe Castiglione adus seda isegi.
Joonistas enam kui kahesaja hobuse eskiisid ja alles siis.
Taipas.
Et lõplikult mõista, kes on hobune või laps, ei piisa ühest hobusest ja ühest lapsest.
Üks hobune võib vaataja eest varjata hobuse olemuse.
Vaataja näeb ju ainult ühe konkreetse hobuse iseloomu ja puudusi. (lk 65)