Kuldvasikas oli Vanas Testamendis valmistatud ebajumalakuju.

Nicolas Poussin, "Kuldvasika kummardamine" (u 1635)
Rembrandt, "Mooses purustab seadusetahvlid" (1659)
Frančišek Karel Remb, "Tants ümber kuldvasika" (u 1710)
Henri Meyer, "Panama kuldvasikas" (Panama skandaali allegooria, Le Petit Journal, 31. detsember 1892)
Udo Keppler, "Kuldvasikas asendab Vabadussamba" (1912)

Piibel muuda

 • Kui rahvas nägi, et Mooses viivitas mäelt tulekuga, siis rahvas kogunes Aaroni ümber ja ütles temale: "Võta kätte ja tee meile jumalaid, kes käiksid meie ees, sest me ei tea, mis on juhtunud Moosesega, selle mehega, kes tõi meid Egiptusemaalt välja!"
2 Siis Aaron ütles neile: "Rebige ära kuldrõngad, mis on kõrvus teie naistel, poegadel ja tütardel, ja tooge need mulle!"
3 Ja kogu rahvas rebis ära kuldrõngad, mis neil kõrvus olid, ja tõi need Aaronile.
4 Tema võttis need vastu nende käest, töötles lõikeriistaga ja valmistas valatud vasika. Siis nad ütlesid: "See on su jumal, Iisrael, kes tõi sind Egiptusemaalt välja!"
5 Kui Aaron seda nägi, siis ta ehitas selle ette altari; ja Aaron hüüdis ning ütles: "Homme on Issanda püha!"
6 Järgmisel päeval tõusid nad vara ning ohverdasid põletusohvreid ja tõid tänuohvreid; ja rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima.
7 Siis Issand rääkis Moosesega: "Mine astu alla, sest su rahvas, kelle sa tõid Egiptusemaalt välja, on teinud pahasti!
8 Nad on kähku pöördunud teelt, mida ma neil käskisin käia. Nad on enestele teinud valatud vasika. Nad on seda kummardanud ja sellele ohverdanud, ja nad on öelnud: See on su jumal, Iisrael, kes tõi sind Egiptusemaalt välja."
9 Ja Issand ütles Moosesele: "Ma olen näinud seda rahvast, ja vaata, see on kangekaelne rahvas.
10 Jäta nüüd mind üksi, et mu viha saaks süttida põlema nende vastu ja ma saaksin nad hävitada! Aga sind ma teen suureks rahvaks."
11 Mooses aga anus Issanda, oma Jumala ees ja ütles: "Issand, miks süttib su viha põlema oma rahva vastu, kelle sa tõid Egiptusemaalt välja oma suure võimsuse ja vägeva käega?
12 Miks peaksid egiptlased rääkima ja ütlema: Kurja kavatsusega viis ta nad välja, et neid mägedes tappa ja maa pealt hävitada. Pöördu oma tulisest vihast ja kahetse kurja, mida sa kavatsed teha oma rahvale!
13 Meenuta oma sulaseid Aabrahami, Iisakit ja Iisraeli, kellele sa oled iseenese juures vandunud ja öelnud: Ma teen teie soo nõnda paljuks nagu tähti taevas; ja kogu selle maa, millest ma olen rääkinud, annan ma teie soole ja nad pärivad selle igaveseks."
14 Ja Issand kahetses kurja, mida ta oli ähvardanud teha oma rahvale.
15 Ja Mooses pöördus ning astus mäelt alla, ja tal oli käes kaks tunnistuslauda, lauad, mille mõlema poole peale oli kirjutatud; neile oli kirjutatud nii ühe kui teise külje peale.
16 Lauad olid Jumala tehtud ja Jumala kirjutatud oli kiri, mis laudadesse oli uurendatud.
17 Kui Joosua kuulis rahva häält, valju karjumist, siis ta ütles Moosesele: "Leeris on sõjakisa!"
18 Aga tema vastas: "Ei see ole võiduhüüd, ei see ole kaotusekisa - mina kuulen lauluhäält."
19 Ja kui Mooses ligines leerile ja nägi vasikat ning ringtantsu, siis ta viha süttis põlema ja ta viskas lauad käest ning purustas need mäejalamil.
20 Seejärel ta võttis vasika, mille nad olid teinud, ja põletas seda tules ning jahvatas, kuni see sai peeneks; siis ta puistas selle vette ja andis Iisraeli lastele juua.


 • Ja Jerobeam mõtles oma südames: "Nüüd läheb kuningriik tagasi Taaveti soole.
27 Kui see rahvas läheb ohverdama tapaohvreid Issanda kojas Jeruusalemmas, siis pöördub selle rahva süda nende isanda, Juuda kuninga Rehabeami poole ja nad tapavad minu ning pöörduvad Juuda kuninga Rehabeami poole."
28 Ja kuningas pidas nõu, valmistas siis kaks kuldvasikat ning ütles rahvale: "Saagu teile küllalt Jeruusalemma minekust! Vaata, Iisrael, siin on sinu jumalad, kes tõid sind ära Egiptusemaalt."
29 Ja ta pani ühe Peetelisse ja teise Daani.


Koraan muuda

 • Kui Mooses oli ära (Siinai mäel), valas tema rahvas kokku kogutud ehteasjadest kuldvasika kuju, mis ammus. Kas nad siis ei märganud, et see ei rääkinud nendega ega juhtinud neid mööda õiget teed? Nad hakkasid teda kummardama ja muutusid patusteks.
  • Koraan, 7. suura "Ülev paik", 148, tlk Haljand Udam, 2007, lk 91


Luule muuda

Viled, viiulid ja sarved,
prassijate purjus parved,
ratast-ringi hullund, visa
tants käib ümber vasika —
tra-ta-taa —
vaseplärin, naer ja kisa.
/---/
Aarongi on neetud leeris,
kaasa viis ta metsik keeris:
usuvaht ja rahva isa
kargleb, kõhetu ja pikk,
nii kui sikk —
vaseplärin, naer ja kisa.


Kas vaskvasika austamine on parem kui kuldvasika
kummardamine?

 • Artur Alliksaar, "Saab siis tõde lihtne olla!?", rmt: "Päikesepillaja" (1997, 3. trükk), lk 118


Paelaeaseme Vabariigis
kuulub kõrgem võim kuldvasikatele
Piibellike meeleolude ülal hoidmiseks
lüüakse vahel mõni sotsialist risti

 • Kalev Kesküla, "Pealaeaseme vabariigis" kogus "Platoni riigis" (2002), lk 38

Proosa muuda

 • Edasi nägin ma Moosest Siinai harjale ronivat. Morn kangelane mornis kaljurägastikus — ja vaatasin pealt, kuidas Jehoova talle seal tormi, äikese ja valgussignaalide abil kümme käsku teada andis, sel ajal kui tema vääritu rahvas mäejalamil kuldvasika püsti ajas ja küllaltki tormilistele lõbustustele andus. Mul oli nii kummaline ja uskumatu seda kõike vaadata, näha pühakirja lugusid, nende kangelasi ja imesid, mis sünnitasid kunagi meie lapsepõlves esimese hämuse aimuse teisest, üleinimlikust maailmast, mängituna nüüd pisku piletiraha eest tänulikule kinopublikule, kes tasakesi oma kaasavõetud võileibu sõi, näha seda väikest ilmekat pilti praeguse aja määratust pahnast ja kultuuriväljamüügist.


 • Tuleb aeg, mil kuldvasikalt nülitakse kuldvillak.
  • Karl Kraus, "Aforisme", tlk Krista Läänemets, LR 31/1999, lk 24